Komlói EGYMI Pécsváradi Tagintézménye
  7720 Pécsvárad, Kossuth L. utca 4.
  +36 (72) 566-615
  pecsvarad@komloiegymi.hu

Aktualitások

2020.10.09.

2020.10.05-09. között tartottuk meg a fenntarthatóság témahetet, melynek témája a klímaválság volt. A programok szervezésekor ügyeltünk a COVID helyzetben betartandó egészségügyi szabályokra, így valamennyi programpont osztály szinten került megvalósításra. Ez lehetőséget nyújtott arra, hogy az egyes osztályok értelmi és kori sajátosságainak megfelelően tudjunk elmerülni a globális problémák feldolgozásában. A program zárásaként zsűriztük a hét során elkészült tanulói munkákat és meghirdettük az osztály szintű kupakgyűjtő versenyünket. A tavaszi témahetünkben folytatjuk a téma feldolgozását

2020.10.08.

 

Az idei tanév során is folytatódik a tanulók környezettudatos magatartásának, természet-és állatszeretetének formálása. Az iskolánk diákjai és pedagógusai 2020.10.08-án ellátogattak az Állatok Világnapja alkalmából egy Pécsvárad határában található kecskefarmra.

2020.10.06.

A járványügyi helyzet miatt a Kossuth téren került megrendezésre az október 6-ai megemlékezés. Ide az emléknap délelőttjén felvonult iskolánk valamennyi osztálya, az óvoda és a fejlesztő iskola diákjai is. Rövid zenés műsorral tekintettünk vissza 1849. szeptember, októberének eseményeire, majd a vértanúk nevének felsorolása mellett a gyermekek kitűzhették a maguk által készített nemzeti színű zászlókat a Kossuth-szobor lábához, majd mécsest gyújtottunk az aradi Tizenhárom, és a szabadságharcban életüket vesztett magyar honvédek tiszteletére.

2020.09.25.

A Magyar Diáksport Napja alkalmából iskolánk sportnapot szervezett 2020.09.25-én az iskola tanulói részére, melyben külön programokon vettek részt az értelmileg akadályozott és a tanulásban akadályozott diákok.

2020.09.17.

 

Iskolánk pedagógusai - az elmúlt évekhez hasonlóan – szeptember 17-ére őszi kirándulást szerveztek tanulóik részére. A sokáig tartó őszi napsütéses időt ezen a napon is élvezhették a kiránduló diákok, akik reggel 8 óra előtt mosolyogva, izgatottan érkeztek az iskolába. Mindenki nagyon várta a közös sétát.

 

 

 

2020.04.14.

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Komlói EGYMI Pécsváradi Tagintézménye 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u.4.

Telefon: 06-72-566-615

……

Az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára.

Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.

Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja

  • az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az
  • ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,
  • a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és
  • a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.

Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.

Adatbiztonság

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.

A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.

Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.

Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga:

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog:

Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.

Tiltakozás joga:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Törléshez való jog:

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslathoz való jog:

Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

  • az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy
  • lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát, továbbá
  • lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.
2020.03.15.

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány "A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben" című 1102/2020 számú határozatában, az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.

Március 16-tól új oktatási munkarend lép életbe. Ennek értelmében a tanulók nem látogathatják az intézményt. Kérjük a szülőket, hogy az óvodás gyermekeket is tartsák otthon.

A tanároknak folytatni kell az oktatást, de digitális eszközökkel. Erről a szülők és a tanulók folyamatos tájékoztatást fognak kapnak az intézmény honlapján, a Kréta–naplón, és az intézményben kialakult fórumokon keresztül.

Március 16-tól folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a tantermen kívüli digitális munkarend részleteiről, és egyéb fontos információkról  (pl. gyermekük iskolában maradt felszerelésének átvételi rendjéről).

Amennyiben a szülők gyermekük számára nem tudják a felügyeletet biztosítani, március 16-án hétfőn 08.00-10.00-ig kérhetik az intézménytől ennek megszervezését (iskolatitkárnak telefonon jelezve: 06/72/566-610). Csak azok a szülők kérhetik gyermekük felügyeletét, akiknek munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához.

Az intézményi étkeztetésről később tudunk információt adni.

Türelmet, együttműködést és segítséget kérek mindenkitől!

 

Köszönettel:

Tahiné Molnár Judit

Tagintézmény vezető

Pécsvárad, 2020. március 15.

2020.01.16.

Iskolánk 2020. január 16-án 32 fővel ellátogatott az Országos Vérellátó Szolgálat pécsi központjába. A 2015 márciusában átadott, szigorú szakmai előírásoknak megfelelő modern épületet és a benne folyó munkát csodálattal és nagy figyelemmel kísérték a diákok. A látogatás alkalmával a tanulók először az oktatóteremben egy nagyon érdekes előadáson vehettek részt, ami az emberi vérről és a véradás fontosságáról szólt.

2019.12.20.

A karácsonyi ünnepélyünkön a kollégiumi tanulók „ Négy gyertya” című  karácsonyi zenés- verses műsorát a színjátszó szakkör „Érezd a szívemet” című mozgásos énekes produkciója színesített.

2019.12.14.

Adventi kézműves nap (témanap) alkalmával ajándéktárgyakat készíthettek tanulóink az iskola ebédlőjében, hat helyszínen. A különböző nehézségű papírtárgyak alkotásában (aminek bemutató darabját Györki Laura készítette) a pedagógusok segítettek a gyerekeknek. Vidám hangulatban, az ünnepekre hangolódva telt a délelőtt.

2019.12.07.

Iskolánkban 2019. december 7-én Tök jó Mikulás buli!-t szerveztünk. A tanulók két helyszínen játékos programok keretében mérhették össze tudásukat, ügyességüket és rátermettségüket. A programot karaoke műsorral zártuk, ahol minden gyerek együtt énekelt és táncolt.

2019.11.29.

Novemberben megtartottuk az első félévi ÖKO Turinkat. Nagy sikere volt ismét. Kicsik-nagyok egyaránt találtak megfelelő ruhaneműt, cipőt és játékot maguknak.

2019.11.29.

A rajzszakkörös Bogdán Éva 11. csoportos és Sipos Róbert 10. csoportos készségfejlesztős tanuló a Budapesti Művelődési Központ pályázatán díjat nyert. Az állatok befogadásáról, védelmükről alkottak. Szakkörvezető Bayer Zoltánné.

2019.11.28.

A Még1 esély! koncert programsorozat 2019. november 28-ai előadásán iskolánk 20 fő tanulója vett részt a Kodály Központban, ahol Johannes Brahms: III. szimfónia (F-dúr) hangversenyét hallgathatták meg. Az évad második zenei programja is nagy sikert aratott a diákok és a kísérő pedagógusok körében. Az ilyen alkalmak lehetőséget teremtenek más fogyatékkal élő fiatalokkal való találkozásra és beszélgetésre.

2019.11.28.
2019.11.07.

November 7-én az Idősek Napja alkalmából köszöntötték tanulóink a Gondozási Központ szépkorú lakóit. Nagy örömmel fogadták és érdeklődve figyelték a 9-10-11-12. csoport diákjainak vidám, zenés- táncos műsorát. A fellépést követően az otthon dolgozói megvendégelték a tanulókat. Felkészítő pedagógusok: Mesterné Magyar Andrea és Bayer Zoltánné.

2019.10.24.

Október 23. alkalmából rendhagyó módon emlékeztünk az 1956-os forradalomra.

2019.10.10.

Október 10-én az „Állatok Világnapja” alkalmából szervezett témanapon tanulóink rajzos, kézműves, kvíz feladatokon keresztül szerezhettek újabb ismereteket az állatokról. Délután zárásként állat asszisztált, kutyaterápiás foglalkozáson vehettek részt, állattartással kapcsolatos feladatokat oldottak meg, állati mozgásokat utánoztak játékos formában.

2018.10.29.

Október 23-ai megemlékező műsort a tanulásban akadályozottak tagozatának tanulói adták elő. A gyermekek örömmel és izgalommal várták, hogy felléphessenek az előadáson. Az ünnephez méltó, hozzáértően előkészített, színvonalas előadás részesei lehettünk, a felkészítő pedagógusok munkájának, Pichler Tamásnénak és Kászonyi Ritának köszönhetően

2018.10.12.

Az állatok világnapja alkalmából témanapot tartottunk október 4-én iskolánkban. – Az értelmileg akadályozottak tagozatán tanuló diákok az óvodásokkal és fejlesztő iskolás gyermekekkel együtt kézműves foglalkozás keretén belül papírtányérból készítettek ötletes formákban és technikákkal állatfigurákat. Ezt követően „Állati legek” témakörben összeállított munkáikból a csoportok plakát- és PPT bemutatót tartottak iskolánk diákjainak. A 6.-7. órában valamennyi diákunk részt vett a tanulásban akadályozottak tagozata által szervezett „állati” vidám, játékos vetélkedőn.

2018.10.10.

2018. október 4-én csütörtökön részt vettünk a Baranya Megyei Atlétika versenyen Pécsen, ahol minden diákunk szép eredményeket értek el.
Eredmények:
Horváth Kristóf 100 m síkfutásban 4. Farkas József 100 m-es síkfutásban 3.

Fábri Martin 100 m-es síkfutásban 2. Orsós Tamás kislabda hajításban 3.
Kliegl Eszter 100 méteren és kislabda hajításban 4. , Petrovics Gergő távolugrásban, 100 méteren 3. és magasugrásban 1. helyezést ért el.

2018.10.04.

A „Gyökerek és szárnyak” elnevezésű nyertes uniós pályázat keretében szeptember 27-én Egészségnapot szerveztünk intézményünkben, melynek keretében egészséges élelmiszerekkel ismerkedhettek meg tanulóink, és egészséges ételeket kóstolhattak. E mellett alkalmuk nyílt régi népi játékokkal játszani, s kipróbálni e játékokban ügyességüket. Homokképet festhettek, elektromos autókat irányíthattak, s válhattak tündérekké, pillangókká, bohócokká arcfestés segítségével. Talán a legnépszerűbb program a légvár volt, amelyet iskolánk valamennyi tanulója igénybe vehetett, kicsik és nagyok egyaránt.

2018.10.03.

2018. szeptember 28-án pénteken a Magyar Diáksport Napja mozgalomhoz kapcsolódva ünnepeltük a mozgás örömét 90percben. A közös bemelegítés után minden tanuló együtt futott, majd az alsós diákok játékos vetélkedőben a felsősök zsinórlabda játékban ügyeskedhettek

2018.09.28.

Szokásos őszi kirándulásunk alkalmával ezúttal a fekedi játszótérre látogattunk el az óvodás és fejlesztőiskolás gyermekekkel, valamint a 2.4.7. csoport diákjaival. Fekedre távolsági busszal érkeztünk. Néhány gyermek számára már ez az utazás is nagy élményt jelentett. A falu központjában, nagyon szép környezetben elhelyezkedő játszóteret 20 perces sétával közelítettük meg. Az itt eltöltött délelőtt folyamán lehetőségünk nyílott közös étkezésre és játszásra, a környék felfedezésére. Minden gyermek vidáman, élményekkel gazdagodva tért haza.

2018.09.28.

A végzős parkgondozó osztály, a Dombay - tóhoz kirándult az őszi osztálykirándulás alkalmával. Egy nagyon vidám, családias hangulatú napot töltöttünk el itt. A nap fénypontja kétségtelenül a szabadtűzön bográcsban készült „kereskedelmi mennyiségű” lecsó volt, melyet diákjaink főztek. Igazán jól sikerült, mert a következő napokban e hatalmas adag maradéktalanul elfogyott.

2018.09.28.

Intézményünk általános iskolás tanulói őszi kirándulásuk helyszínének Szigetvárt választották. A kisváros szépsége mellett számos történelmi látnivalót is tartogatott számukra. Az úticél jó lehetőséget nyújtott a felsőtagozatos diákoknak, hogy felelevenítsék és bővítsék a történelem órákon szerzett ismereteiket a törökökröl. A kirándulás részletei a címre kattintva olvashatók!

2018.09.28.

Készségfejlesztős diákjaink és szüleik az őszi kirándulás alkalmával a harkányi gyógy- és élményfürdőben jártak. A szeptemberi nyárban mindannyian kitűnően érezték magukat, kihasználva az idei év utolsó igazán meleg napját, amely lehetőséget adott a harkányi gyógyfürdő élménymedencéiben való strandolásra.

2018.06.02.

Május 27- én Budapesten, a Duna Palota patinás színpadán szerepeltek gyermekeink. A „Jobb Veled a Világ!” tehetségkutató fesztivál országos döntőjén, 200 pályázó, országosan 26 fellépő közül első helyezést értünk el. Fődíjként 200.000 Ft értékben teljesítik az álmunkat. A „Boldogságóra” csapata a színjátszó szakkör kellékeihez, új eszközök vásárlásához járul hozzá.

2018.05.19.

Május 8-án Megyei Atlétika verseny tavaszi fordulóján indultak el iskolánk diákjai, melyet idén is Pécsen rendeztek meg. Minden tanuló legjobb tudása szerint szerepelt a számokban, többek közt, kislabda hajításban, magasugrásban, súlylökésben, futásban, és távolugrásban.

2018.05.12.

Május 3-án Siklóson megyei erőemelő versenyen vettek részt tanulóink. Idén csak 2 fővel sikerült kiállni, Petrovics Gergellyel és Teiml Szabolccsal, de így is megszerezték csapatban a 2. helyet, egyéniben pedig első helyezettek lettek.

2018.05.12.

Május 2-án Siklóson, a nyugat- dél dunántúli regionális döntőn a „Tűztánc” produkciónkkal jutottunk tovább. Ép értelmű gyerekek közötti versenyen csak a pécsváradi színjátszókat találták alkalmasnak arra, hogy képviseljék a régiót a fővárosban. Felkészítő pedagógusok: Mesterné Magyar Andrea és Bayer Zoltánné.

2018.04.28.

Részt vettünk a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által nemzeti ünnepünk alkalmából kiírt rajz- és esszé pályázaton. Az alkotók különdíjban részesültek: Erdei Lolita, Dikter Attila és Tóth Evelin. A 10-12. csoport által készített, „Mátyás az igazságos?” című értekezésünket külön is kiemelte a zsűri. Felkészítők: Királyiné Pongrácz Anikó és Bayer Zoltánné.

 

2018.04.28.

A Föld Napja alkalmából tanítás nélküli munkanap keretében látogatást tettünk a Planetáriumba. Diákjaink az előadáson csodálatos bolygónkról és a világűr nevezetes csillagairól szereztek érdekes ismereteket.

2018.04.28.

A Magyar Természettudományi Múzeum és a Földművelésügyi Minisztérium által működtetett országos „Vadonleső Program” közös pályázatán kiemelt csoportos díjban részesültek tanulóink Kásáné Nagy Ágnes és Bayer Zoltánné felkészítésében. 21 diákunk vett részt az „Év emlőse: a mogyorós pele” című rajzpályázaton. Jutalmul az ajándékcsomag mellett a fővárosi múzeum munkatársai április 24-én látványos, rendkívüli biológia órát tartottak iskolánk valamennyi tanulójának.

2018.04.14.

A Komlói EGYMI rendezte meg a megyei válogatót, amelyen hat csoport között szerezte meg az első helyet és jogot az országos döntőben való részvételre iskolai csapatunk. Versenyeztek: Orsós Tamás, Szován Szabolcs, Kovács Zsolt és Bánfai Ákos. Utóbbi diákunk egyéniben informatika tárgyból szintén aranyérmes lett. Az országos döntőt május 31. és június 2. között rendezik meg; helyszíne Kőszeg lesz. Gratulálunk a csapattagoknak és a felkészítő tanulásban akadályozott pedagógus- teamnek! Mentoráltak: Pichler Tamásné, Kásáné Nagy Ágnes, Várkonyi Mónika és Szabó Hajnalka.

2018.03.31.

Március 22-én Siklóson rendezték meg a „Hargitai Tibor Asztalitenisz Emlékversenyt”. Az iskolát 4 tanuló képviselte. Bronzérmet szerzett Kliegl Eszter és Szován Szabolcs. Petrovics Gergely és Bánfai Ákos is ügyesen helytálltak.

2018.03.31.

Március 21én a Down Szindrómások Világnapján, az intézményi diákönkormányzat szervezésében 21 perces sétát tettünk a várhoz, majd szakmai előadásokkal emlékeztünk meg e problémával küzdő gyermekeinkről az érintett szülőkkel és érdeklődőkkel. A programot Békés Annamária gyógypedagógus szervezte, aki által- az „iskolai érzékenyítő jó gyakorlatot” bemutató pályázatának köszönhetően-, tagintézményünk 500.000 Ft-ot költhet technikai eszközök beszerzésére.

2018.03.24.

Márciusban képviseltük intézményünket a Kaposvári EGYMI- ben rendezett KI MIT TUD- on. A „Tűztánc” produkció, Miskovity Sándor „Népdalcsokor” válogatása és a 11. csoportos lányok színjátéka aranyérmesként jutott be az országos döntőbe, amelyet a Kiskőrösi EGYMI- ben rendeztek meg. Itt állították ki Szávics Szilárd alkotását is „Hogyan óvjuk meg a Földet?” címmel, amely 2. helyezést ért el.

 

2018.03.10.

Március elején Kozármislenyben rendezték meg a „Kapkodd a lábad!” játékos versenyt, amelyen ügyesen szerepeltek alsó tagozatos tanulásban akadályozott diákjaink.

2018.03.03.

Az EGYMI megoldja!

Helyszín: Várkert

Időpont: 2018. március 10. 10.00h

fiu lány.gif A résztvevők gondűző cédulákat erősíthetnek a kiszebábra, a papírokra ráírhatják, ki mitől szeretne megszabadulni pl.: rossz álmoktól, félelmektől. A gondokat a kiszebábbal együtt elégetjük.

Ha valaki kedvet érez hozzá, csatlakozhat lármás csapatunkhoz az EGYMI-nél 9.30-kor ahonnan zajkeltŐ szerszámokkal vonulunk fel a várkertbe.

2018.02.28.

Február 22-én délelőtt tartottuk szalagavató ünnepélyünket. Az ünnephez méltó módon, meghitten emlékeztünk. Nagyon izgalmas volt az együtt töltött idő, jó volt nosztalgiázni! Végzőseink szorgalmas munkájukkal és kimagasló versenyeredményekkel öregbítették intézményünk hírnevét. Kilencen fognak a tanév végén vizsgázni, amelyhez sok sikert kívánunk!

2018.02.28.

Farsangi délutánunkon vigadtunk, zenés-táncos produkciókkal, vidám jelmezekben űztük a telet. A DÖK szervezésében - Békés Annamária gyógypedagógus mentorálásával-, idén is nagyon jó volt a hangulat. Dr. Dénes Dóra és Bertók- Csenterics Andrea ötödikes osztálya- Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI- volt a vendégünk; táncos produkcióval kedveskedtek nekünk ők is. Tombola, zsákbamacska, tánc, vidám mókázás, bulizás volt estig!

2018.02.05.

Esszépályázaton vett részt a készségfejlesztő 10-12. csoport. A „Biztonságos Internet Nap- 2018.” alkalmából „Gondolatmorzsák, vélemények” címmel írták le gondolataikat a csoport tagjai, akik munkájuk elismeréseként különdíjban részesültek. A pályázatkiíró Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat jutalmul tavasszal intézményünkbe látogat és játékos foglalkozást tart gyermekeinknek a témában. Felkészítő pedagógus Bayer Zoltánné.

2018.01.22.

„Mivel védhetem meg a Földet?”címmel írt ki pályázatot a Baranya Megyei Önkormányzat a fenntartható Baranyáért, amelyen Komjáti Adél, Szávics Szilárd és Kis- Hegedűs Zsolt ért el rajzaikkal dobogós helyezést. Alkotásaikat kiállították s gazdag tárgyjutalomban részesültek. Felkészítő pedagógusok: Kásáné Nagy Ágnes és Bayer Zoltánné.

2018.01.21.

Januárban rendhagyó módon ünnepeltük a „Magyar Kultúra Napját”. A „Tamás Éva Játéktára” 01.18-án színvonalas gyerekműsorral varázsolta el diákjainkat.

2017.12.29.

December 22-én nyugdíjas dolgozóinkkal együtt búcsúztattuk az óévet. Újraélesztjük a hagyományt, hogy minden karácsonykor együtt nosztalgiázzunk, emlékezzünk a közösen végzett munkáról, iskolai élményeinkről.

2017.12.11.

A színjátszó szakkörös tanulóink három felkérésnek tettek eleget az adventi időszakban.

2017.11.16.

November 9-én Pécsett rendezték meg az Éltes Mátyás EGYMI iskolájában a Baranya Megyei Asztalitenisz versenyt a FODISZ megbízásából, amelyen iskolánk tanulói is részt vettek. Kliegl Eszter nagyon szép és higgadt játékával 2. helyezést ért el kategóriájában. A versenyen többi diákunk is- Petrovics Gergő, Bánfai Ákos és Szován Szabolcs- szépen teljesített. Felkészítő pedagógus: Pónya Judit.

2017.11.07.

Az őszi szünet előtt fergeteges bulira invitáltuk a Kodolányi János Német Nemzetiségi Ált. Iskola és AMI tanulóit és pedagógusait. A diákönkormányzatunk Békés Annamária gyógypedagógus vezetésével újra megszervezte a „Tök jó! –Tök buli!”- t. Vidám csapatépítő játékokkal, zsíros kenyér- és süteményes partyval, zenével s tánccal bővítettük az érzékenyítő programunkat. Reméljük, mindenki jól érezte magát!

2017.11.03.

Október a gesztenye hónapja. Zengővárkony egyik szelíd gesztenyésében nagy lelkesedéssel vadásztuk a lehullott gesztenyéket. Megtapasztaltuk milyen szúrós tud lenni. Néhány kilót sikerült összegyűjtenünk. Másnap, Józsi bácsi spéci, házilag készült sütő alkalmatosságával az iskola udvarán megsütöttük gyűjtésünk eredményét. A legfinomabb sült gesztenye volt, amit eddig ettünk.

2017. 10. 25

2017.10.30.

Születésnapi köszöntés a kollégiumban

Megtörtént az első születés és névnapi köszöntés a kollégiumban. Két havonta az aktuálisan születés és névnapjukat ünneplő gyerekeket köszöntjük közösen elkészített sütemény elfogyasztása mellett. Ebben a tanévben is megsütöttük első sütinket, melyet az ünnepeltek mellett mindenki jóízűen fogyasztott.

Ecker Katalin

kollégiumi nevelő

2017. 10. 30

2017.10.25.

Október 18-án rendezték meg a „Speciális Sportolók Szabadidősport Napját”. Idén Komlón, ahol iskolánk is képviseltette magát. A „Kapkodd a lábad!” ügyességi váltóversenyben szerepeltek általános iskolánk tanulói. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, végig kiváló eredménnyel küzdöttek a játékok során. A csapat tagjai: Horváth Kristóf, Farkas József, Futács Bíborka, Papp Bíborka, Tóth Barbara, Molnár Szabolcs, Tóth Ivett, Trucza György és Farkas Ferenc. Felkészítő pedagógus: Pónya Judit

2017.10.20.

Idén is versekkel és zenés táncprodukcióval örvendeztették meg a készségfejlesztős 9-10-11-12. csoport tanulói a Gondozási Központ lakóit. Az „Idősek világnapja” alkalmából, október 17-én köszöntöttük a szépkorúakat, akik most is hálásak voltak neveltjeinknek a megható műsorért. Felkészítő pedagógusok: Mesterné Magyar Andrea és Bayer Zoltánné.

2017.10.09.

Október 5-én a „Megyei Atlétika verseny” őszi fordulóján indultak iskolánk diákjai, melyet idén is Pécsett rendeztek meg. Minden tanuló a legjobb tudása szerint szerepelt a különböző számokban, többek közt kislabda hajításban, magasugrásban, súlylökésben, futásban és távolugrásban jeleskedtek. A fiatalok jól érezték magukat, sok éremmel tértek haza. A csapat tagjai és eredményeik: Stercz Márk, Kliegl Eszter (kislabda hajítás 2. és 100 m-es futás 3. hely), Petrovics Gergő (100 m-en 3. hely, távolugrás 3. és magasugrás 1. hely), Teiml Szabolcs (súlylökés 1. hely), Orsós Tamás ( kislabda hajítás 2. hely), Fábri Martin (100 m-es síkfutás 1. hely). Gratulálunk! A felkészítő testnevelő: Pónya Judit.

2017.10.06.

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázatán „Tűzoltósági kitelepülés és prevenciós nap”elnevezésű ajándékutalványt nyertünk. Felkészítő pedagógusok: Királyiné Pongrácz Anikó és Bayer Zoltánné. A pécsi „lánglovagok” szeptember 28-án elvarázsolták neveltjeinket: konyhai tűzesetet produkáltak, bemutatták a felszerelésüket, eszközeiket. A gyerekek a tűzoltó autóba is beszállhattak, kipróbálhatták a füstsátrat, így a „mentés pozitív élményével” gazdagodhattak. Köszönjük!

2017.10.05.

A hangok világa- megemlékezés a zene világnapjáról. E napon a helyi zeneiskola diákjai adtak iskolánk tanulói számára koncertet, nagyszerű élményben részesítve ezáltal gyermekeinket. Szervező pedagógusok: Fischer Dóra és ifj. Apaceller József.

2017.10.03.

A Magyar Természettudományi Múzeum és a Földművelésügyi Minisztérium által működtetett országos „Vadonleső Program” közös pályázatán- művészeti iskolákkal vetekedve-„Kiemelt csoportos díjban” részesültek tanulóink. 21 diákunk vett részt az „Év emlőse: a mogyorós pele” című rajzpályázaton. Jutalmul ajándékcsomagot kapnak és a múzeum munkatársai látványos „rendkívüli biológia órát” tartanak a nyerteseknek intézményünkben. Felkészítők: Kásáné Nagy Ágnes és Bayer Zoltánné.

2017.09.29.

Látogatás a sárkány barlangjában

A kollégium minden lakója ellátogatott a Pécs- Tettyei Mésztufa barlangba. Interaktív túra keretén belül, vezető segítségével bejártuk a barlangot. A mennyezetre függesztett sárkány egy rövidfilm vetítésével bemutatta a barlang kialakulását, történetét. Érdekes, tanulságos, élmény dús kirándulás volt a Földtörténet világába. Visszafelé megnéztük Pécs belvárosát.

Ecker Katalin

koll. nev.

2017.09.29.

Több éve sikeresen veszünk részt a Pentel Kft Nemzetközi Rajzpályázatán. Borsós Barbara, Bayer Zoltánné és Királyiné Pongrácz Anikó segítségével jutottak el tanítványaink alkotásai a Japán kiállításra. A tanulásban akadályozottak nagyon szép eredményt értek el a 47. Pentel- pályázaton. Bronzérmet nyert Orsós Szabina és Szován Szabolcs, ezüstöt Bánfai Ákos és aranyérmet szerzett Kovács Zsolt. Felkészítőjük: Királyiné P. Anikó. Gratulálunk!

2017.09.11.

„Élet a dínók korában” című rajzpályázatán tárgyjutalmat és családi belépőt nyertek készségfejlesztős tanulóink. Díjazottak Tóth Evelin (1. hely), Szávics Szilárd (2. hely) és Heilmann Klaudia (3. hely.) Felkészítő pedagógus: Bayer Zoltánné.

2017.09.08.

A nyári szünet kezdetén a „Balatoni nyár 2017.” elnevezésű nyertes pályázatuk segítségével- Tóth Boglárka és Szabó Hajnalka szervező és kísérő pedagógusok- 11 gyermeket táboroztattak Fonyódligeten, a kezdő turnusban.

2017.09.07.

A helyi önkormányzat és Zádori János polgármester támogatásával idén is táborozhattak a Dombay- tónál diákjaink. Az integráltan működő táborban színes programban részesültek a fiatalok. Kilenc hátrányos helyzetű, helyi általános iskolai tanuló és intézményünk kilenc diákja -Weintrautné Benács Zsuzsanna és Mesterné Magyar Andrea vezetésével- sok új élménnyel gazdagodva térhettek otthonaikba

2017.09.05.

A helyi önkormányzat szervezésében három kreatív, fiatal pécsváradi hölgy- Mester Gréta, Künsztler Dóra és Kisföldi Diána- vezették folyamatos lelkesedéssel a vakáció idején a napközit. Az EGYMI pedagógusai is- Kásáné N. Ágnes, Bayer Zoltánné, Fischer Éva, Békés Annamária, Váradiné M. Erika, Ecker Katalin, Mester Oszkárné és Fischer Dóra- csatlakoztak példaértékű vállalásukhoz.

2017.09.04.

Az Életrevaló Karitatív Egyesület, a Belügyminisztérium és a Bűnmegelőzési Tanács BM-16-MI 0095 „Életrevaló Prevenció” elnevezésű pályázatán vettünk részt diákjainkkal. A bűnelkövetés megelőzésének módjait jelenítettük meg filmünkben, amelyben örömmel szerepeltek az általános iskolai és speciális szakiskolai osztályok illetve csoportok tanulói, 24 fő.

2017.09.01.

Szeptembertől intézményünkben óvodai csoport is indult. A csoportban az integráltan nem nevelhető óvodás korú gyerekek vehetők fel. Ez azt jelenti, hogy a Pécsi Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján kerülhetnek be a középsúlyos fogyatékosok, autista, mozgásszervi fogyatékos, illetve halmozottan sérült gyermekek. Magatartás problémákkal küszködő ovist nem vehetünk fel! Óvodásainkkal gyógypedagógus végzettségű kollégák foglalkoznak.

2017.08.21.

Tanszerlista 2017/18 tanévre

2017.08.21.

Tanévnyitó: 2017. szeptember 1.

( péntek 8 óra)!

(Kollégista gyerekeket 7 órától fogadjuk!)

2017.06.17.

Szalonnasütés a várkertben

A tanévi kollégiumi életünk zárásaként kellemes délutánt töltöttünk el a várkertben.

Némi nehézséget okozott a tűzifa beszerzése, de megoldottuk, így hamarosan sülhettek a nyárson a finomságok. Közben játszottunk, beszélgettünk, énekeltünk, majd jó étvággyal elfogyasztottuk, amit készítettünk.

Nagyon jól éreztük magunkat. Méltó zárása volt a fiú kollégium idei közösségi életünknek.

2017.06.17.

A tanév záróeseményére június idusán került sor. A műsor most is hatalmas, példaértékű intézményi összefogás eredményeként- Mesterné M. Andrea és Bayer Zoltánné ötlete alapján-, született meg. Buzdító költeményekkel, érzelmes dalokkal és vidám tánccal köszöntünk el az idei tanévtől.

2017.06.15.

Az utolsó héten izgalmas kirándulásokon vettek részt a diákok. A „kicsik” Zengővárkony felé vették útjukat, nagyon élvezték a község igényes játszóterének kültéri játékait. Június 14-én több osztály és csoport közösen, vidám hangulatban szalonnát sütögetett a Várkertben. A készségfejlesztősök Mohács főutcáján fagylaltoztak és a Duna szépségében gyönyörködtek. A szakiskolai előkészítős osztály Orfűn lubickolt, míg a végzősök szakmai tanulmányúton jártak Szászváron, ahol egy jól felszerelt „minta- műhelyt” látogattak meg.

2017.06.14.

Idén – rendhagyó módon-, egy délelőtt alatt valósult meg mindkét esemény a „zöld nap” keretében. Színes programot állított össze a DÖK gyermekeink számára ebben a tanévben is, amelyről Békés Annamária és Pónya Judit főszervező- pedagógusok gondoskodtak. A vegyes, kialakított csoportok forgórendszerben járták a városi helyszíneket és változatos feladatokat hajtottak végre.

2017.06.09.

Abaligeti kirándulás

A fiú kollégium júniusban Abaligetre kirándult. Megnéztük a cseppkőbarlangot. Nagy élmény volt látni a természet évmilliós munkáját. Ellátogattunk a denevér múzeumba is. A jó időt kihasználva vízi bicikliztünk és etettük a tó kacsáit, halait. Fáradtan, de sok-sok élménnyel tértünk vissza.

 

2017.06.07.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon rendezték meg június 6-án az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett rajzpályázat megyei díjkiosztó ünnepségét. A „Kreatív gézengúzok rajzszakkör” tanulói nevében Bogdán Éva 8. csoportos tanuló vette át a különdíjat Mácsai Antal tűzoltó ezredes- főtanácsos igazgató úrtól.

2017.06.05.

A Pécsváradi Család és Közösség Alapítvány logópályázatán vettünk részt májusban. A szervezet megújulási tervében aktívan tevékenykedtek a rajzszakkörös tanulók. Húszan alkottak az intézményünkből. Büszkén vette át jutalmát Szávics Szilárd készségfejlesztős 11. csoportos tanulóm, aki fődíjként két személyes, 5D-s moziba szóló mozijegyet vehetett át. Ezentúl a diákunk által készített logót fogja az alapítvány alkalmazni. Gratulálunk!

2017.06.02.

A Nyitott Műhely Népművészeti Alkotó Pont által meghirdetett „Ahány ház, annyi szokás”című rajzpályázaton vettek részt a tanulók.

2017.06.02.

Május 31-én majálison vettünk részt a Városi Gondozási Központban. Színjátszó szakkörös tanulóink vidám tavaszi műsorral kedveskedtek az otthon lakóinak. Vidám műsorunkba a gondozók és a nézők is örömmel bekapcsolódtak, így nagy élmény volt gyermekeink számára ez a szereplési lehetőség.

2017.06.02.

Tavasszal jelentkeztünk rajzszakköröseinkkel a Pannon Filharmonikusok ötletpályázatára. „Ne érd be konzervvel!” című témában készítettünk a komolyzenét, hangszereket ismertető és megszerettető pályamunkákat. „ A legcsodálatosabb emlékképek” - különdíjjal jutalmazták a tehetséges alkotókat: komolyzenei CD gyűjteményt és őszi koncertekre való meghívást kaptak pályázó fiataljaink.

2017.05.31.

Május 26.-27.-28. között zajlott Pécsett a Széchenyi téren a „Mindannyian mások vagyunk” című „integrációs hétvége.”Az ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesület szervezésében került megrendezésre hetedik alkalommal. Normál és sérült gyermekcsoportok mellett híres művészek is csatlakoztak a fellépőkhöz: a Dübörgő Wattacukrok, az Irigy Hónaljmirigy, Rudán Joe évek óta hűséges fellépői e rendezvénynek. Idén az iDance társastáncstúdió, a Pécsi Nemzeti Színház musical és operett színészei, a Dzsaszti énekstúdió, Csillag Mazsorett Egyesület, a PHD Zenekar, a PMD Blues Band is képviseltette magát. Az Éltes EGYMI és az Oldi Intézet tanulói mellett már hagyomány, hogy a színjátszó szakköröseink is vidám műsorral kedveskednek az érdeklődőknek. Zenés- táncos műsorszámuk most is nagy sikert aratott.

2017.05.26.

Intézményünk tanulói május hónapban számos sportversenyen mérettették meg magukat. Május 10-én atlétikai bajnokságon, május 17-én Oldon „Mozdulj meg! címmel a Regionális Atlétika és ügyességi versenyen, május 18-án Siklóson „Erőemelő versenyen”.

2017.05.23.

Május 20-án a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola volt a házigazdája és rendezője a XV. alkalommal megtartott Regionális Gyermekszínjátszó Találkozónak, amelyet Szabó Zoltánné emlékének szenteltek. E seregszemlére Tolna, Somogy és Baranya megye iskolai színjátszó csoportjai jelentkeztek. Tizennyolc együttes nevezett a megmérettetésre.

2017.05.19.

Május 13-án szombaton Szedresre kaptunk meghívást. A „Kreatív gézengúzok” rajzszakkör tagjai lovas témájú pályamunkáikkal részt vettek a IX. Országos Lovas Rajzpályázaton, amelynek főszervezője a Szekszárdi Elektrolit KFT.

2017.05.12.

Látogatás az Öko- kuckóban

 

A Föld napja kapcsán ellátogattunk a pécsi Zöld Híd Alapítvány által működtetett játszóházba. A fiú kollégium lakói interaktív módon ismerkedhettek az energia felhasználás, a szelektív hulladékgyűjtés, az ökológiai lábnyom, a tudatos vásárlás témaköreivel és a Földünket érintő globális környezeti problémákkal. A foglalkozás zárásaként tetra pack dobozból pénztárcát készítettünk, melyet azóta is tudnak használni a gyerekek.

2017.05.12.

Zengővárkonyi kirándulás

Kihasználva a kellemes időt elsétáltunk Zengővárkonyba. Meglátogattuk Rockenbauer Pál sírját a Gesztenyésben, majd a település fő utcáján végig sétáltunk. Némi pihenő után a falu játszóterét vettük birtokba. Jól eső fáradtsággal tértünk vissza.

2017.05.05.

Április 23- 27. között az országosan meghirdetett „Fenntarthatóság- környezettudatosság” témahét keretében a tagozat tanulói videókat tekinthettek meg. Megismerkedtek bolygónkkal, Földünk problémáival, a hulladék újrahasznosításának módjaival. Társasjátékok és játékos vetélkedő kapcsán a szelektív hulladékgyűjtés ill. a környezettudatos magatartás módjaival ismerkedtek.

2017.04.24.

Április 7-én a húsvétra hangolódás jegyében telt a délelőtt. Intézményünkbe látogatott a Palánta Misszió bábcsoportja. Több éves hagyomány már, hogy karácsonykor illetve húsvét előtt világi és vallásos jellegű bábműsorral lepik meg diákjainkat. A „Kisnyúl és a húsvéti menedék” című történetet interaktív, gyerekeinkkel közös vidám éneklés követte.

A tanulók nagyon élvezték a bábcsoport műsorát, köszönjük!

2017.04.21.

2017.04.13 –án a Művelődési Ház kiállítótermében nyitotta meg Király Istvánné, a Pécsi Tankerület referense, a kolléganőnk,- Fischer Dóra ötlete alapján megvalósult fotókiállítást.

2017.04.20.

A „Kreatív gézengúzok” rajzszakkör tagjai termékenyen alkottak, több pályázaton indultak.

Április hónap legjelentősebb sikerei: a „Magyarhoni Földtani Társulat” felhívására az év ásványáról- a gránátról készített rajzainkat a Minisztérium közintézmények díszítésére használja fel.

2017.04.17.

A lány- és fiú kollégium idei gazdag programjának fő ötletgazdái Borsós Barbara és Ecker Katalin pedagógusok, akik visszaemlékeztek az elmúlt hónapok eseményeire.

2017.04.10.

Hatodikán Siklóson került megrendezésre a „II. Hargitai Tibor asztalitenisz” emlékverseny.

2017.04.10.

Április 6-án került megrendezésre a XXXIII. Koncz Dezső Országos Tanulmányi Verseny Regionális fordulója a Pécsi Éltes Mátyás EGYMI-ben.

2017.04.10.

2017.04.04-én iskolánk négy tanulója – Orsós Szabina, Bánfai Ákos, Kovács Zsolt, Szován Szabolcs - részt vettek a tanulásban akadályozott tanulók számára rendezett XLII. Országos Komplex Tanulmányi Verseny megyei válogatóján.

2017.04.03.

Március 30-án rendezte iskolánk a már hagyománynak számító „Tavaszi daléneklési versenyt”.

2017.03.30.

Március 23-án a „Kerek Világ Alapítvány” meghívására iskolánk 20 sérült tanulója, a 7.-8.-9.-10.-11.-12.-csoport diákjai vettek részt Pécsbányán a „tavaszköszöntő kiszebáb- égetés” rituáléján.

2017.03.17.

Március 15. A városi megemlékezésen és koszorúzáson Tahiné Molnár Judit tagintézmény- vezető és Várkonyi Mónika képviselték iskolánkat. 

Az iskola tanulói közül 19 tanuló lelkesen, az ünnep hangulatához méltó komolysággal készült erre az ünnepre.

2017.03.06.

Március 2-án Pécsett rendezték meg a „Kapkodd a lábad!” ügyességi sportversenyt, ahol mi is képviseltük iskolánkat.

2017.02.28.

Február végén a „Kerek Világ Alapítvány” tanulói látogattak el intézményünkbe Szalóki Gabriella gyógypedagógus vezetésével.

2017.02.27.

Továbbra is töretlen szorgalommal és lelkesedéssel alkottak a rajzszakkörösök. Decemberben a „Mosolykommandó Alapítvány” rajzpályázatán vettünk részt.

2017.02.27.

Február 23-án tartottuk intézményünk farsangi mulatságát. A tanulók színes jelmezekkel, vidám jelenetekkel és színvonalas tánc koreográfiákkal búcsúztatták a telet.

2017.02.24.

Február 22-én móka és vidámság költözött a Pécsváradi Gondozói Központ falai közé.

2017.02.06.

A Himnusz megírására emlékezve, a „Magyar Kultúra Napja” alkalmából rendeztünk január 25-én szavalóversenyt intézményünkben.

2017.01.03.

December közepén a színjátszó szakkör tanulói részt vettek az ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesületének hagyományos „karácsony- váró” ünnepségén az Éltes Mátyás Iskolaközpontban.

2016.12.21.

December 20-án és 21-én színvonalas karácsonyi műsorral, „Betlehemes játékkal” kedveskedtek iskolatársaiknak kollégiumunk diákjai.

2016.12.09.

Mikulás- kupát szervezett az intézményi DÖK az idei tanévben is. Pónya Judit testnevelő tanár irányítása mellett az izgalmas sportversenyen a diákok örömmel, nagy lelkesedéssel vettek részt.

2016.12.09.

December 6-án a mi iskolánkba is ellátogatott a Mikulás! Meglepetés volt igazán, hiszen a tanulásban akadályozott „3-5. osztályos Mikulás és Krampusz- barátai” köszöntötték általános iskolai és készségfejlesztős társaikat, akik műsorral kedveskedtek a „fáradt látogatóknak”.

2016.11.30.

 

November 22-én a „Komlói főintézmény” meghívására hat tanulónk képviselte a tagintézményünket a „házi erőemelő verseny” II. fordulójában. Diákjaink kiemelkedő teljesítményt nyújtottak: .Felkészítőjük: Pónya Judit testnevelő tanár.

2016.11.21.

2016. november 14.- 18. között intézményünk 50. évfordulóját ünnepeltük. Az iskola 1966-ban kezdte működését; középsúlyos értelmi fogyatékos leánygyermekek bentlakásos intézeteként létesült.

2016.11.14.

November 11- én az EGYMI KI-MIT-TUD országos döntőjében a színjátszó szakkör tanulói a „népszerű és nagy létszámú versenyzővel részt vevő” tánc kategóriában 30 nevező közül 4. helyezést ért el.

2016.11.11.

November 10-én „asztalitenisz bajnokságon” vett részt Pécsett három tanulónk.

Felkészítő pedagógus: Pónya Judit testnevelő.

 

2016.11.10.

Idén ősszel is folytatta „termékeny” munkáját a „Kreatív Gézengúzok” rajzszakkör lelkes alkotói csapata.Tizenöt helyi, megyei, országos és nemzetközi pályázaton vettünk részt. A kiskőrösi helyezéseken kívül több eredménnyel is büszkélkedhetünk.

2016.10.24.

Október 21-én az iskolai ünnepi műsort a tanulásban akadályozottak tagozatának tanulói adták. Az ünnephez méltó, kiválóan előkészített, színvonalas megemlékezés részesei lehettünk a felkészítő pedagógus lelkiismeretes munkájának, Pichler Tamásnénak köszönhetően.

Az emléknapon - október 23-án-, Tahiné Molnár Judit és Várkonyi Mónika koszorúztak a városi ünnepségen.

 

2016.10.21.

Október 20-án „Tök jó tök- buli!” címmel rendezett vidám délutánon, közös kézműves foglalkozáson láttuk vendégül a Kodolányi János Általános Iskola több tanulóját és pedagógusát. A DÖK - Békés Annamária gyógypedagógus mentorálásával - színes programot nyújtott a megjelenteknek.

2016.10.17.

Október 13-án Szentlőrincen Megyei Sportnapon vettek részt intézményünk tanulói. A ”Kapkodd a lábad” sportversenyen a pécsváradi diákok helyezést értek el.

Felkészítő pedagógus: Pónya Judit testnevelő tanár.

2016.10.14.

Október 12-én az „Állatok Világnapja” alkalmából az iskolánk értelmileg akadályozottak tagozatán tanuló valamennyi diák ellátogatott a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület által működtetett Pécs– Somogy- i Természet- és Állatvédelmi Oktatóközpontba.

2016.10.07.

Október 6-án a „tanulásban akadályozottak tagozatának tanulói” koszorúztak a Kossuth szobornál.

2016.10.07.

Eredményesen szerepeltek tanulóink a Megyei Atlétikai Versenyen. Hét tanulónk vett részt a megmérettetésen.

Felkészítő pedagógus: Pónya Judit testnevelő tanár.

2016.10.06.

Október 4-én az „Idősek Világnapja alkalmával a „Színjátszó szakkör” tanulói és Miskovity Sándor György 11. csoportos tanuló ismét meghitt, zenés műsorral kedveskedtek az otthon lakóinak. A műsor után az intézmény dolgozói megvendégelték tanulóinkat és egy kellemes délelőttöt tölthettünk el a „szépkorúak” társaságában. Felkészítő pedagógusok: Mesterné M. Andrea és Bayer Zoltánné.

2016.10.05.

Kaposváron rendezték meg október 3-án az EGYMI KI-MIT-TUD területi döntőjét. Somogy, Tolna és Baranya megye tanulásban és értelmileg akadályozott tanulói szerepeltek.

2016.10.05.

Rajzversenyen indultunk: „sporttal” kapcsolatos élményeit örökítette meg a „Kreatív gézengúzok” 16 lelkes diákja. Négy pályázónk alkotását az országos kiállítás helyszínére, Kiskőrösre továbbították.

2016.10.03.

Szeptember 22 - én iskolánk tanulói őszi kiránduláson vettek részt különböző helyszíneken.

2016.09.21.

Az ÉFOÉSZ Szövetség és a Fővárosi Állat- és Növénykert egyfajta őszindító programként minden évben megrendezi a „Sérült Gyermekek Napját”, amelyre idén 09.19-én került sor.

Eseménynaptár
Aktualitások
Fenntarthatóság témahét
2020.10.05-09. között tartottuk meg a fenntarthatóság témahetet, melynek témája a klímaválság volt. A programok szervezésekor ügyeltünk a COVID helyzetben betartandó egészségügyi szabályokra, így valamennyi programpont osztály szinten került megvalósításra. Ez lehetőséget nyújtott arra, hogy az egyes osztályok értelmi és kori sajátosságainak megfelelően tudjunk elmerülni a globális problémák feldolgozásában. A program zárásaként zsűriztük a hét során elkészült tanulói munkákat és meghirdettük az osztály szintű kupakgyűjtő versenyünket. A tavaszi témahetünkben folytatjuk a téma feldolgozását
Állatok Világnapja
  Az idei tanév során is folytatódik a tanulók környezettudatos magatartásának, természet-és állatszeretetének formálása. Az iskolánk diákjai és pedagógusai 2020.10.08-án ellátogattak az Állatok Világnapja alkalmából egy Pécsvárad határában található kecskefarmra.
A tizenhárom aradi vértanú emléknapja
A járványügyi helyzet miatt a Kossuth téren került megrendezésre az október 6-ai megemlékezés. Ide az emléknap délelőttjén felvonult iskolánk valamennyi osztálya, az óvoda és a fejlesztő iskola diákjai is. Rövid zenés műsorral tekintettünk vissza 1849. szeptember, októberének eseményeire, majd a vértanúk nevének felsorolása mellett a gyermekek kitűzhették a maguk által készített nemzeti színű zászlókat a Kossuth-szobor lábához, majd mécsest gyújtottunk az aradi Tizenhárom, és a szabadságharcban életüket vesztett magyar honvédek tiszteletére.
Magyar Diáksport Napja
A Magyar Diáksport Napja alkalmából iskolánk sportnapot szervezett 2020.09.25-én az iskola tanulói részére, melyben külön programokon vettek részt az értelmileg akadályozott és a tanulásban akadályozott diákok.
Újra együtt! Kiránduljunk!
  Iskolánk pedagógusai - az elmúlt évekhez hasonlóan – szeptember 17-ére őszi kirándulást szerveztek tanulóik részére. A sokáig tartó őszi napsütéses időt ezen a napon is élvezhették a kiránduló diákok, akik reggel 8 óra előtt mosolyogva, izgatottan érkeztek az iskolába. Mindenki nagyon várta a közös sétát.      
Adatkezelési tájékoztató
Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is. Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei : Komlói EGYMI Pécsváradi Tagintézménye 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u.4. Telefon: 06-72-566-615 …… Az adatkezelés jogi háttere Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő. Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára. Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait. Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása, a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése. Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat. Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles. Adatbiztonság Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását. A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött. Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat. Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti. Tájékoztatás és hozzáférés joga : Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek. Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait. Helyesbítéshez való jog: Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt. Tiltakozás joga : A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Törléshez való jog : A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog: A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Jogorvoslathoz való jog : Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát, továbbá lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.
Tájékoztatás!
A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány "A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben" című 1102/2020 számú határozatában, az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. Március 16-tól új oktatási munkarend lép életbe. Ennek értelmében a tanulók nem látogathatják az intézményt. Kérjük a szülőket, hogy az óvodás gyermekeket is tartsák otthon. A tanároknak folytatni kell az oktatást, de digitális eszközökkel. Erről a szülők és a tanulók folyamatos tájékoztatást fognak kapnak az intézmény honlapján, a Kréta–naplón, és az intézményben kialakult fórumokon keresztül. Március 16-tól folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a tantermen kívüli digitális munkarend részleteiről, és egyéb fontos információkról  (pl. gyermekük iskolában maradt felszerelésének átvételi rendjéről). Amennyiben a szülők gyermekük számára nem tudják a felügyeletet biztosítani, március 16-án hétfőn 08.00-10.00-ig kérhetik az intézménytől ennek megszervezését (iskolatitkárnak telefonon jelezve: 06/72/566-610). Csak azok a szülők kérhetik gyermekük felügyeletét, akiknek munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Az intézményi étkeztetésről később tudunk információt adni. Türelmet, együttműködést és segítséget kérek mindenkitől!   Köszönettel: Tahiné Molnár Judit Tagintézmény vezető Pécsvárad, 2020. március 15.
Látogatás a Országos Vérellátó Szolgálat pécsi központjába
Iskolánk 2020. január 16-án 32 fővel ellátogatott az Országos Vérellátó Szolgálat pécsi központjába. A 2015 márciusában átadott, szigorú szakmai előírásoknak megfelelő modern épületet és a benne folyó munkát csodálattal és nagy figyelemmel kísérték a diákok. A látogatás alkalmával a tanulók először az oktatóteremben egy nagyon érdekes előadáson vehettek részt, ami az emberi vérről és a véradás fontosságáról szólt.
Karácsonyi ünnepély
A karácsonyi ünnepélyünkön a kollégiumi tanulók „ Négy gyertya” című  karácsonyi zenés- verses műsorát a színjátszó szakkör „Érezd a szívemet” című mozgásos énekes produkciója színesített .
Adventi kézműves nap
Adventi kézműves nap ( témanap ) alkalmával ajándéktárgyakat készíthettek tanulóink az iskola ebédlőjében, hat helyszínen. A különböző nehézségű papírtárgyak alkotásában (aminek bemutató darabját Györki Laura készítette) a pedagógusok segítettek a gyerekeknek. Vidám hangulatban, az ünnepekre hangolódva telt a délelőtt.
Tök jó Mikulás buli!
Iskolánkban 2019. december 7-én Tök jó Mikulás buli!-t szerveztünk. A tanulók két helyszínen játékos programok keretében mérhették össze tudásukat, ügyességüket és rátermettségüket. A programot karaoke műsorral zártuk, ahol minden gyerek együtt énekelt és táncolt.
Öko Turi
Novemberben megtartottuk az első félévi ÖKO Turi nkat. Nagy sikere volt ismét. Kicsik-nagyok egyaránt találtak megfelelő ruhaneműt, cipőt és játékot maguknak.
A rajzszakkörösök ismét nyertek
A rajzszakkörös Bogdán Éva 11. csoportos és Sipos Róbert 10. csoportos készségfejlesztős tanuló a Budapesti Művelődési Központ pályázatán díjat nyert. Az állatok befogadásáról, védelmükről alkottak. Szakkörvezető Bayer Zoltánné.
Még1 esély!
A Még1 esély! koncert programsorozat 2019. november 28-ai előadásán iskolánk 20 fő tanulója vett részt a Kodály Központban, ahol Johannes Brahms: III. szimfónia (F-dúr) hangversenyét hallgathatták meg. Az évad második zenei programja is nagy sikert aratott a diákok és a kísérő pedagógusok körében. Az ilyen alkalmak lehetőséget teremtenek más fogyatékkal élő fiatalokkal való találkozásra és beszélgetésre.
Bemutató óra
Idősek napja
November 7-én az Idősek Napja alkalmából köszöntötték tanulóink a Gondozási Központ szépkorú lakóit. Nagy örömmel fogadták és érdeklődve figyelték a 9-10-11-12. csoport diákjainak vidám, zenés- táncos műsorát. A fellépést követően az otthon dolgozói megvendégelték a tanulókat. Felkészítő pedagógusok: Mesterné Magyar Andrea és Bayer Zoltánné.
Őszi kirándulásunk
Október 23.
Október 23. alkalmából rendhagyó módon emlékeztünk az 1956-os forradalomra.
Állatok világnapja
Október 10-én az „Állatok Világnapja” alkalmából szervezett témanapon tanulóink rajzos, kézműves, kvíz feladatokon keresztül szerezhettek újabb ismereteket az állatokról. Délután zárásként állat asszisztált, kutyaterápiás foglalkozáson vehettek részt, állattartással kapcsolatos feladatokat oldottak meg, állati mozgásokat utánoztak játékos formában.
Pannon Filharmonikusok: Még1 esély!
Október 23.
Október 23-ai megemlékező műsort a tanulásban akadályozottak tagozatának tanulói adták elő. A gyermekek örömmel és izgalommal várták, hogy felléphessenek az előadáson. Az ünnephez méltó, hozzáértően előkészített, színvonalas előadás részesei lehettünk, a felkészítő pedagógusok munkájának, Pichler Tamásnénak és Kászonyi Ritának köszönhetően
Állatok világnapja – október 4.
Az állatok világnapja alkalmából témanapot tartottunk október 4-én iskolánkban. – Az értelmileg akadályozottak tagozatán tanuló diákok az óvodásokkal és fejlesztő iskolás gyermekekkel együtt kézműves foglalkozás keretén belül papírtányérból készítettek ötletes formákban és technikákkal állatfigurákat. Ezt követően „Állati legek” témakörben összeállított munkáikból a csoportok plakát- és PPT bemutatót tartottak iskolánk diákjainak. A 6.-7. órában valamennyi diákunk részt vett a tanulásban akadályozottak tagozata által szervezett „állati” vidám, játékos vetélkedőn.
Baranya Megyei Atlétika verseny
2018. október 4-én csütörtökön részt vettünk a Baranya Megyei Atlétika versenyen Pécsen, ahol minden diákunk szép eredményeket értek el. Eredmények: Horváth Kristóf 100 m síkfutásban 4. Farkas József 100 m-es síkfutásban 3. Fábri Martin 100 m-es síkfutásban 2. Orsós Tamás kislabda hajításban 3. Kliegl Eszter 100 méteren és kislabda hajításban 4. , Petrovics Gergő távolugrásban, 100 méteren 3. és magasugrásban 1. helyezést ért el.
Egészségnap
A „Gyökerek és szárnyak” elnevezésű nyertes uniós pályázat keretében szeptember 27-én Egészségnapot szerveztünk intézményünkben, melynek keretében egészséges élelmiszerekkel ismerkedhettek meg tanulóink, és egészséges ételeket kóstolhattak. E mellett alkalmuk nyílt régi népi játékokkal játszani, s kipróbálni e játékokban ügyességüket. Homokképet festhettek, elektromos autókat irányíthattak, s válhattak tündérekké, pillangókká, bohócokká arcfestés segítségével. Talán a legnépszerűbb program a légvár volt, amelyet iskolánk valamennyi tanulója igénybe vehetett, kicsik és nagyok egyaránt.
Magyar Diáksport Napja
2018. szeptember 28-án pénteken a Magyar Diáksport Napja mozgalomhoz kapcsolódva ünnepeltük a mozgás örömét 90percben. A közös bemelegítés után minden tanuló együtt futott, majd az alsós diákok játékos vetélkedőben a felsősök zsinórlabda játékban ügyeskedhettek
Őszi kirándulás Fekeden Fejlesztőiskola, Óvoda, 2 - 4 - 7. cs.
Szokásos őszi kirándulásunk alkalmával ezúttal a fekedi játszótérre látogattunk el az óvodás és fejlesztőiskolás gyermekekkel, valamint a 2.4.7. csoport diákjaival. Fekedre távolsági busszal érkeztünk. Néhány gyermek számára már ez az utazás is nagy élményt jelentett. A falu központjában, nagyon szép környezetben elhelyezkedő játszóteret 20 perces sétával közelítettük meg. Az itt eltöltött délelőtt folyamán lehetőségünk nyílott közös étkezésre és játszásra, a környék felfedezésére. Minden gyermek vidáman, élményekkel gazdagodva tért haza.
2018.09.20. Őszi kirándulás - Dombay - tó
A végzős parkgondozó osztály, a Dombay - tóhoz kirándult az őszi osztálykirándulás alkalmával. Egy nagyon vidám, családias hangulatú napot töltöttünk el itt. A nap fénypontja kétségtelenül a szabadtűzön bográcsban készült „kereskedelmi mennyiségű” lecsó volt, melyet diákjaink főztek. Igazán jól sikerült, mert a következő napokban e hatalmas adag maradéktalanul elfogyott.
2018.09.20. - Őszi kirándulás - Szigetvár
Intézményünk általános iskolás tanulói őszi kirándulásuk helyszínének Szigetvárt választották. A kisváros szépsége mellett számos történelmi látnivalót is tartogatott számukra. Az úticél jó lehetőséget nyújtott a felsőtagozatos diákoknak, hogy felelevenítsék és bővítsék a történelem órákon szerzett ismereteiket a törökökröl. A kirándulás részletei a címre kattintva olvashatók!
2018.09.20. - Őszi kirándulás - Indián nyár Harkányban!
Készségfejlesztős diákjaink és szüleik az őszi kirándulás alkalmával a harkányi gyógy- és élményfürdőben jártak. A szeptemberi nyárban mindannyian kitűnően érezték magukat, kihasználva az idei év utolsó igazán meleg napját, amely lehetőséget adott a harkányi gyógyfürdő élménymedencéiben való strandolásra.
„Jobb Veled a Világ!” tehetségkutató fesztivál
Május 27- én Budapesten, a Duna Palota patinás színpadán szerepeltek gyermekeink. A „Jobb Veled a Világ!” tehetségkutató fesztivál országos döntőjén, 200 pályázó, országosan 26 fellépő közül első helyezést értünk el. Fődíjként 200.000 Ft értékben teljesítik az álmunkat. A „Boldogságóra” csapata a színjátszó szakkör kellékeihez, új eszközök vásárlásához járul hozzá.
Megyei Atlétika verseny
Május 8-án Megyei Atlétika verseny tavaszi fordulóján indultak el iskolánk diákjai, melyet idén is Pécsen rendeztek meg. Minden tanuló legjobb tudása szerint szerepelt a számokban, többek közt, kislabda hajításban, magasugrásban, súlylökésben, futásban, és távolugrásban.
Megyei erőemelő verseny
Május 3-án Siklóson megyei erőemelő versenyen vettek részt tanulóink. Idén csak 2 fővel sikerült kiállni, Petrovics Gergellyel és Teiml Szabolccsal , de így is megszerezték csapatban a 2. helyet, egyéniben pedig első helyezettek lettek.
Siklóson, nyugat- dél dunántúli regionális döntő
Május 2-án Siklóson, a nyugat- dél dunántúli regionális döntőn a „Tűztánc” produkciónkkal jutottunk tovább. Ép értelmű gyerekek közötti versenyen csak a pécsváradi színjátszókat találták alkalmasnak arra, hogy képviseljék a régiót a fővárosban. Felkészítő pedagógusok: Mesterné Magyar Andrea és Bayer Zoltánné.
Kreatív- gézengúzok rajzszakkör hírei
Részt vettünk a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által nemzeti ünnepünk alkalmából kiírt rajz- és esszé pályázaton. Az alkotók különdíjban részesültek: Erdei Lolita, Dikter Attila és Tóth Evelin . A 10-12. csoport által készített, „Mátyás az igazságos?” című értekezésünket külön is kiemelte a zsűri. Felkészítők: Királyiné Pongrácz Anikó és Bayer Zoltánné.  
Fenntarthatósági Témahét
A Föld Napja alkalmából tanítás nélküli munkanap keretében látogatást tettünk a Planetáriumba. Diákjaink az előadáson csodálatos bolygónkról és a világűr nevezetes csillagairól szereztek érdekes ismereteket.
„Vadonleső Program”
A Magyar Természettudományi Múzeum és a Földművelésügyi Minisztérium által működtetett országos „Vadonleső Program” közös pályázatán kiemelt csoportos díjban részesültek tanulóink Kásáné Nagy Ágnes és Bayer Zoltánné felkészítésében. 21 diákunk vett részt az „Év emlőse: a mogyorós pele” című rajzpályázaton. Jutalmul az ajándékcsomag mellett a fővárosi múzeum munkatársai április 24-én látványos, rendkívüli biológia órát tartottak iskolánk valamennyi tanulójának.
XLIII. Komplex Tanulmányi Verseny- április 10.
A Komlói EGYMI rendezte meg a megyei válogatót, amelyen hat csoport között szerezte meg az első helyet és jogot az országos döntőben való részvételre iskolai csapatunk. Versenyeztek: Orsós Tamás , Szován Szabolcs, Kovács Zsolt és Bánfai Ákos . Utóbbi diákunk egyéniben informatika tárgyból szintén aranyérmes lett. Az országos döntőt május 31. és június 2. között rendezik meg; helyszíne Kőszeg lesz. Gratulálunk a csapattagoknak és a felkészítő tanulásban akadályozott pedagógus- teamnek! Mentoráltak: Pichler Tamásné, Kásáné Nagy Ágnes, Várkonyi Mónika és Szabó Hajnalka .
Hargitai Tibor Asztalitenisz Emlékverseny
Március 22-én Siklóson rendezték meg a „Hargitai Tibor Asztalitenisz Emlékversenyt”. Az iskolát 4 tanuló képviselte. Bronzérmet szerzett Kliegl Eszter és Szován Szabolcs . Petrovics Gergely és Bánfai Ákos is ügyesen helytálltak.
Down Szindrómások Világnapja
Március 21én a Down Szindrómások Világnapján, az intézményi diákönkormányzat szervezésében 21 perces sétát tettünk a várhoz, majd szakmai előadásokkal emlékeztünk meg e problémával küzdő gyermekeinkről az érintett szülőkkel és érdeklődőkkel. A programot Békés Annamária gyógypedagógus szervezte, aki által- az „iskolai érzékenyítő jó gyakorlatot” bemutató pályázatának köszönhetően-, tagintézményünk 500.000 Ft-ot költhet technikai eszközök beszerzésére.
KI MIT TUD/Alapfokú Művészetoktatási Iskolák Színjátszó Verseny
Márciusban képviseltük intézményünket a Kaposvári EGYMI- ben rendezett KI MIT TUD - on. A „Tűztánc” produkció, Miskovity Sándor „Népdalcsokor” válogatása és a 11. csoportos lányok színjátéka aranyérmesként jutott be az országos döntőbe, amelyet a Kiskőrösi EGYMI- ben rendeztek meg. Itt állították ki Szávics Szilárd alkotását is „Hogyan óvjuk meg a Földet?” címmel, amely 2. helyezést ért el.  
„Kapkodd a lábad!” játékos verseny
Március elején Kozármislenyben rendezték meg a „Kapkodd a lábad!” játékos versenyt, amelyen ügyesen szerepeltek alsó tagozatos tanulásban akadályozott diákjaink.
Kiszebáb égetés
Az EGYMI megoldja! Helyszín: Várkert Id ő pont: 2018. március 10. 10.00h A résztvevők gondűző cédulákat erősíthetnek a kiszebábra, a papírokra ráírhatják, ki mitől szeretne megszabadulni pl.: rossz álmoktól, félelmektől. A gondokat a kiszebábbal együtt elégetjük. Ha valaki kedvet érez hozzá, csatlakozhat lármás csapatunkhoz az EGYMI-nél 9.30-kor ahonnan zajkelt Ő szerszámokkal vonulunk fel a várkertbe.
Szalagavató
Február 22-én délelőtt tartottuk szalagavató ünnepélyünket. Az ünnephez méltó módon, meghitten emlékeztünk. Nagyon izgalmas volt az együtt töltött idő, jó volt nosztalgiázni! Végzőseink szorgalmas munkájukkal és kimagasló versenyeredményekkel öregbítették intézményünk hírnevét. Kilencen fognak a tanév végén vizsgázni, amelyhez sok sikert kívánunk!
Farsang
Farsangi délutánunkon vigadtunk, zenés-táncos produkciókkal, vidám jelmezekben űztük a telet. A DÖK szervezésében - Békés Annamária gyógypedagógus mentorálásával-, idén is nagyon jó volt a hangulat. Dr. Dénes Dóra és Bertók- Csenterics Andrea ötödikes osztálya- Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI- volt a vendégünk; táncos produkcióval kedveskedtek nekünk ők is. Tombola, zsákbamacska, tánc, vidám mókázás, bulizás volt estig!
Biztonságos Internet Nap- 2018
Esszépályázaton vett részt a készségfejlesztő 10-12. csoport. A „Biztonságos Internet Nap- 2018.” alkalmából „Gondolatmorzsák, vélemények” címmel írták le gondolataikat a csoport tagjai, akik munkájuk elismeréseként különdíjban részesültek. A pályázatkiíró Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat jutalmul tavasszal intézményünkbe látogat és játékos foglalkozást tart gyermekeinknek a témában. Felkészítő pedagógus Bayer Zoltánné.
Fenntarthatóság
„Mivel védhetem meg a Földet?”címmel írt ki pályázatot a Baranya Megyei Önkormányzat a fenntartható Baranyáért, amelyen Komjáti Adél, Szávics Szilárd és Kis- Hegedűs Zsolt ért el rajzaikkal dobogós helyezést. Alkotásaikat kiállították s gazdag tárgyjutalomban részesültek. Felkészítő pedagógusok: Kásáné Nagy Ágnes és Bayer Zoltánné.
Magyar Kultúra Napja
Januárban rendhagyó módon ünnepeltük a „Magyar Kultúra Napját”. A „Tamás Éva Játéktára” 01.18-án színvonalas gyerekműsorral varázsolta el diákjainkat.
Óévbúcsúztató
December 22-én nyugdíjas dolgozóinkkal együtt búcsúztattuk az óévet. Újraélesztjük a hagyományt, hogy minden karácsonykor együtt nosztalgiázzunk, emlékezzünk a közösen végzett munkáról, iskolai élményeinkről.
Adventi szereplések
A színjátszó szakkörös tanulóink három felkérésnek tettek eleget az adventi időszakban.
Baranya Megyei Asztalitenisz verseny
November 9-én Pécsett rendezték meg az Éltes Mátyás EGYMI iskolájában a Baranya Megyei Asztalitenisz versenyt a FODISZ megbízásából, amelyen iskolánk tanulói is részt vettek . Kliegl Eszter nagyon szép és higgadt játékával 2. helyezést ért el kategóriájában. A versenyen többi diákunk is- Petrovics Gergő, Bánfai Ákos és Szován Szabolcs - szépen teljesített. Felkészítő pedagógus: Pónya Judit .
„Tök jó! –Tök buli!”
Az őszi szünet előtt fergeteges bulira invitáltuk a Kodolányi János Német Nemzetiségi Ált. Iskola és AMI tanulóit és pedagógusait. A diákönkormányzatunk Békés Annamária gyógypedagógus vezetésével újra megszervezte a „Tök jó! –Tök buli!”- t. Vidám csapatépítő játékokkal, zsíros kenyér- és süteményes partyval, zenével s tánccal bővítettük az érzékenyítő programunkat. Reméljük, mindenki jól érezte magát!
Gesztenyeszüret
Október a gesztenye hónapja. Zengővárkony egyik szelíd gesztenyésében nagy lelkesedéssel vadásztuk a lehullott gesztenyéket. Megtapasztaltuk milyen szúrós tud lenni. Néhány kilót sikerült összegyűjtenünk. Másnap, Józsi bácsi spéci, házilag készült sütő alkalmatosságával az iskola udvarán megsütöttük gyűjtésünk eredményét. A legfinomabb sült gesztenye volt, amit eddig ettünk. 2017. 10. 25
Születésnap a kollégiumban
Születésnapi köszöntés a kollégiumban Megtörtént az első születés és névnapi köszöntés a kollégiumban. Két havonta az aktuálisan születés és névnapjukat ünneplő gyerekeket köszöntjük közösen elkészített sütemény elfogyasztása mellett. Ebben a tanévben is megsütöttük első sütinket, melyet az ünnepeltek mellett mindenki jóízűen fogyasztott. Ecker Katalin kollégiumi nevelő 2017. 10. 30
„Speciális Sportolók Szabadidősport Napja”
Október 18-án rendezték meg a „Speciális Sportolók Szabadidősport Napját”. Idén Komlón, ahol iskolánk is képviseltette magát. A „Kapkodd a lábad!” ügyességi váltóversenyben szerepeltek általános iskolánk tanulói. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, végig kiváló eredménnyel küzdöttek a játékok során. A csapat tagjai: Horváth Kristóf, Farkas József, Futács Bíborka, Papp Bíborka, Tóth Barbara, Molnár Szabolcs, Tóth Ivett, Trucza György és Farkas Ferenc . Felkészítő pedagógus: Pónya Judit
Idősek világnapja
Idén is versekkel és zenés táncprodukcióval örvendeztették meg a készségfejlesztős 9-10-11-12. csoport tanulói a Gondozási Központ lakóit . Az „Idősek világnapja” alkalmából, október 17-én köszöntöttük a szépkorúakat, akik most is hálásak voltak neveltjeinknek a megható műsorért. Felkészítő pedagógusok: Mesterné Magyar Andrea és Bayer Zoltánné .
„Megyei Atlétika verseny”
Október 5-én a „Megyei Atlétika verseny” őszi fordulóján indultak iskolánk diákjai, melyet idén is Pécsett rendeztek meg. Minden tanuló a legjobb tudása szerint szerepelt a különböző számokban, többek közt kislabda hajításban, magasugrásban, súlylökésben, futásban és távolugrásban jeleskedtek. A fiatalok jól érezték magukat, sok éremmel tértek haza. A csapat tagjai és eredményeik: Stercz Márk, Kliegl Eszter ( kislabda hajítás 2. és 100 m-es futás 3. hely), Petrovics Gergő ( 100 m-en 3. hely, távolugrás 3. és magasugrás 1. hely), Teiml Szabolcs (súlylökés 1. hely) , Orsós Tamás ( kislabda hajítás 2. hely) , Fábri Martin ( 100 m-es síkfutás 1. hely) . Gratulálunk! A felkészítő testnevelő: Pónya Judit .
Tűzoltósági kitelepülés és prevenciós nap
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázatán „Tűzoltósági kitelepülés és prevenciós nap” elnevezésű ajándékutalványt nyertünk. Felkészítő pedagógusok: Királyiné Pongrácz Anikó és Bayer Zoltánné . A pécsi „lánglovagok” szeptember 28-án elvarázsolták neveltjeinket: konyhai tűzesetet produkáltak, bemutatták a felszerelésüket, eszközeiket. A gyerekek a tűzoltó autóba is beszállhattak, kipróbálhatták a füstsátrat, így a „mentés pozitív élményével” gazdagodhattak. Köszönjük!
Megemlékezés a zene világnapjáról
A hangok világa- megemlékezés a zene világnapjáról. E napon a helyi zeneiskola diákjai adtak iskolánk tanulói számára koncertet, nagyszerű élményben részesítve ezáltal gyermekeinket. Szervező pedagógusok: Fischer Dóra és ifj. Apaceller József.
„Év emlőse: a mogyorós pele” című rajzpályázat
A Magyar Természettudományi Múzeum és a Földművelésügyi Minisztérium által működtetett országos „Vadonleső Program” közös pályázatán- művészeti iskolákkal vetekedve-„Kiemelt csoportos díjban” részesültek tanulóink. 21 diákunk vett részt az „Év emlőse: a mogyorós pele” című rajzpályázaton. Jutalmul ajándékcsomagot kapnak és a múzeum munkatársai látványos „rendkívüli biológia órát” tartanak a nyerteseknek intézményünkben. Felkészítők: Kásáné Nagy Ágnes és Bayer Zoltánné .
Kollégiumi kirándulás
Látogatás a sárkány barlangjában A kollégium minden lakója ellátogatott a Pécs- Tettyei Mésztufa barlangba. Interaktív túra keretén belül, vezető segítségével bejártuk a barlangot. A mennyezetre függesztett sárkány egy rövidfilm vetítésével bemutatta a barlang kialakulását, történetét. Érdekes, tanulságos, élmény dús kirándulás volt a Földtörténet világába. Visszafelé megnéztük Pécs belvárosát. Ecker Katalin koll. nev.
Kreatív gézengúzok rajzszakkör
Több éve sikeresen veszünk részt a Pentel Kft Nemzetközi Rajzpályázatán. Borsós Barbara, Bayer Zoltánné és Királyiné Pongrácz Anikó segítségével jutottak el tanítványaink alkotásai a Japán kiállításra. A tanulásban akadályozottak nagyon szép eredményt értek el a 47. Pentel- pályázaton . Bronzérmet nyert Orsós Szabina és Szován Szabolcs , ezüstöt Bánfai Ákos és aranyérmet szerzett Kovács Zsolt. Felkészítőjük: Királyiné P. Anikó . Gratulálunk!
az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeum (Zirc)
„Élet a dínók korában” című rajzpályázatán tárgyjutalmat és családi belépőt nyertek készségfejlesztős tanulóink. Díjazottak Tóth Evelin (1. hely), Szávics Szilárd (2. hely) és Heilmann Klaudia (3. hely.) Felkészítő pedagógus : Bayer Zoltánné .
„Erzsébet- Élménytábor- Fonyódliget- 2017. június 18- 23.
A nyári szünet kezdetén a „Balatoni nyár 2017.” elnevezésű nyertes pályázatuk segítségével- Tóth Boglárka és Szabó Hajnalka szervező és kísérő pedagógusok- 11 gyermeket táboroztattak Fonyódligeten, a kezdő turnusban.
„Integrált életmód tábor- július első hetében”
A helyi önkormányzat és Zádori János polgármester támogatásával idén is táborozhattak a Dombay- tónál diákjaink. Az integráltan működő táborban színes programban részesültek a fiatalok. Kilenc hátrányos helyzetű, helyi általános iskolai tanuló és intézményünk kilenc diákja - Weintrautné Benács Zsuzsanna és Mesterné Magyar Andrea vezetésével- sok új élménnyel gazdagodva térhettek otthonaikba
„Nyári napközi- 2017. június 15- augusztus 18.”
A helyi önkormányzat szervezésében három kreatív, fiatal pécsváradi hölgy- Mester Gréta, Künsztler Dóra és Kisföldi Diána- vezették folyamatos lelkesedéssel a vakáció idején a napközit. Az EGYMI pedagógusai is- Kásáné N. Ágnes, Bayer Zoltánné, Fischer Éva, Békés Annamária, Váradiné M. Erika, Ecker Katalin, Mester Oszkárné és Fischer Dóra - csatlakoztak példaértékű vállalásukhoz.
„VII. Országos kisfilmkészítő verseny- Díjkiosztó gála- 2017. a
Az Életrevaló Karitatív Egyesület, a Belügyminisztérium és a Bűnmegelőzési Tanács BM-16-MI 0095 „Életrevaló Prevenció” elnevezésű pályázatán vettünk részt diákjainkkal. A bűnelkövetés megelőzésének módjait jelenítettük meg filmünkben, amelyben örömmel szerepeltek az általános iskolai és speciális szakiskolai osztályok illetve csoportok tanulói, 24 fő.
Óvoda
Szeptembertől intézményünkben óvodai csoport is indult. A csoportban az integráltan nem nevelhető óvodás korú gyerekek vehetők fel. Ez azt jelenti, hogy a Pécsi Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján kerülhetnek be a középsúlyos fogyatékosok, autista, mozgásszervi fogyatékos, illetve halmozottan sérült gyermekek. Magatartás problémákkal küszködő ovist nem vehetünk fel! Óvodásainkkal gyógypedagógus végzettségű kollégák foglalkoznak.
Tanszerlista 2017/18
Tanszerlista 2017/18 tanévre
Tanévnyitó
Tanévnyitó: 2017. szeptember 1. ( péntek 8 óra)! (Kollégista gyerekeket 7 órától fogadjuk!)
Fiú kollégium tanévzáró kirándulása
Szalonnasütés a várkertben A tanévi kollégiumi életünk zárásaként kellemes délutánt töltöttünk el a várkertben. Némi nehézséget okozott a tűzifa beszerzése, de megoldottuk, így hamarosan sülhettek a nyárson a finomságok. Közben játszottunk, beszélgettünk, énekeltünk, majd jó étvággyal elfogyasztottuk, amit készítettünk. Nagyon jól éreztük magunkat. Méltó zárása volt a fiú kollégium idei közösségi életünknek.
Tanévzáró ünnepély
A tanév záróeseményére június idusán került sor. A műsor most is hatalmas, példaértékű intézményi összefogás eredményeként- Mesterné M. Andrea és Bayer Zoltánné ötlete alapján-, született meg. Buzdító költeményekkel, érzelmes dalokkal és vidám tánccal köszöntünk el az idei tanévtől.
Tanév végi osztálykirándulások
Az utolsó héten izgalmas kirándulásokon vettek részt a diákok. A „kicsik” Zengővárkony felé vették útjukat, nagyon élvezték a község igényes játszóterének kültéri játékait. Június 14-én több osztály és csoport közösen, vidám hangulatban szalonnát sütögetett a Várkertben. A készségfejlesztősök Mohács főutcáján fagylaltoztak és a Duna szépségében gyönyörködtek. A szakiskolai előkészítős osztály Orfűn lubickolt, míg a végzősök szakmai tanulmányúton jártak Szászváron, ahol egy jól felszerelt „minta- műhelyt” látogattak meg.
Egészségnap- Sportnap
Idén – rendhagyó módon-, egy délelőtt alatt valósult meg mindkét esemény a „zöld nap” keretében. Színes programot állított össze a DÖK gyermekeink számára ebben a tanévben is, amelyről Békés Annamária és Pónya Judit főszervező- pedagógusok gondoskodtak. A vegyes, kialakított csoportok forgórendszerben járták a városi helyszíneket és változatos feladatokat hajtottak végre.
Fiú kollégium kirándulás
Abaligeti kirándulás A fiú kollégium júniusban Abaligetre kirándult. Megnéztük a cseppkőbarlangot. Nagy élmény volt látni a természet évmilliós munkáját. Ellátogattunk a denevér múzeumba is. A jó időt kihasználva vízi bicikliztünk és etettük a tó kacsáit, halait. Fáradtan, de sok-sok élménnyel tértünk vissza.  
Országos Tűzmegelőzési Bizottság rajzpályázata
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon rendezték meg június 6-án az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett rajzpályázat megyei díjkiosztó ünnepségét. A „Kreatív gézengúzok rajzszakkör” tanulói nevében Bogdán Éva 8. csoportos tanuló vette át a különdíjat Mácsai Antal tűzoltó ezredes- főtanácsos igazgató úrtól.
A Pécsváradi Család és Közösség Alapítvány logópályázata
A Pécsváradi Család és Közösség Alapítvány logópályázatán vettünk részt májusban. A szervezet megújulási tervében aktívan tevékenykedtek a rajzszakkörös tanulók. Húszan alkottak az intézményünkből. Büszkén vette át jutalmát Szávics Szilárd készségfejlesztős 11. csoportos tanulóm, aki fődíjként két személyes, 5D-s moziba szóló mozijegyet vehetett át. Ezentúl a diákunk által készített logót fogja az alapítvány alkalmazni. Gratulálunk!
"Kreatív gézengúzok" rajzszakkör
A Nyitott Műhely Népművészeti Alkotó Pont által meghirdetett „Ahány ház, annyi szokás”című rajzpályázaton vettek részt a tanulók.
Majális a Városi Gondozási Központban
Május 31-én majálison vettünk részt a Városi Gondozási Központban. Színjátszó szakkörös tanulóink vidám tavaszi műsorral kedveskedtek az otthon lakóinak. Vidám műsorunkba a gondozók és a nézők is örömmel bekapcsolódtak, így nagy élmény volt gyermekeink számára ez a szereplési lehetőség.
Pannon Filharmonikusok ötletpályázata - „Ne érd be konzervvel!
Tavasszal jelentkeztünk rajzszakköröseinkkel a Pannon Filharmonikusok ötletpályázatára. „Ne érd be konzervvel!” című témában készítettünk a komolyzenét, hangszereket ismertető és megszerettető pályamunkákat. „ A legcsodálatosabb emlékképek” - különdíjjal jutalmazták a tehetséges alkotókat: komolyzenei CD gyűjteményt és őszi koncertekre való meghívást kaptak pályázó fiataljaink.
ÉFOÉSZ „integrációs hétvége”
Május 26.-27.-28. között zajlott Pécsett a Széchenyi téren a „Mindannyian mások vagyunk” című „integrációs hétvége.”Az ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesület szervezésében került megrendezésre hetedik alkalommal. Normál és sérült gyermekcsoportok mellett híres művészek is csatlakoztak a fellépőkhöz: a Dübörgő Wattacukrok, az Irigy Hónaljmirigy, Rudán Joe évek óta hűséges fellépői e rendezvénynek. Idén az iDance társastáncstúdió, a Pécsi Nemzeti Színház musical és operett színészei, a Dzsaszti énekstúdió, Csillag Mazsorett Egyesület, a PHD Zenekar, a PMD Blues Band is képviseltette magát. Az Éltes EGYMI és az Oldi Intézet tanulói mellett már hagyomány, hogy a színjátszó szakköröseink is vidám műsorral kedveskednek az érdeklődőknek. Zenés- táncos műsorszámuk most is nagy sikert aratott.
Sportversenyek
Intézményünk tanulói május hónapban számos sportversenyen mérettették meg magukat. M ájus 10-én atlétikai bajnokságon, május 17-én Oldon „Mozdulj meg! címmel a Regionális Atlétika és ügyességi versenyen, m ájus 18-án Siklóson „Erőemelő versenyen”.
Regionális Gyermekszínjátszó Találkozó
Május 20-án a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola volt a házigazdája és rendezője a XV. alkalommal megtartott Regionális Gyermekszínjátszó Találkozónak, amelyet Szabó Zoltánné emlékének szenteltek. E seregszemlére Tolna, Somogy és Baranya megye iskolai színjátszó csoportjai jelentkeztek. Tizennyolc együttes nevezett a megmérettetésre.
„Kreatív gézengúzok” rajzszakkör
Május 13-án szombaton Szedresre kaptunk meghívást. A „Kreatív gézengúzok” rajzszakkör tagjai lovas témájú pályamunkáikkal részt vettek a IX. Országos Lovas Rajzpályázaton, amelynek főszervezője a Szekszárdi Elektrolit KFT.
Látogatás az Öko- kuckóban
Látogatás az Öko- kuckóban   A Föld napja kapcsán ellátogattunk a pécsi Zöld Híd Alapítvány által működtetett játszóházba. A fiú kollégium lakói interaktív módon ismerkedhettek az energia felhasználás, a szelektív hulladékgyűjtés, az ökológiai lábnyom, a tudatos vásárlás témaköreivel és a Földünket érintő globális környezeti problémákkal. A foglalkozás zárásaként tetra pack dobozból pénztárcát készítettünk, melyet azóta is tudnak használni a gyerekek.
Kollégiumi kirándulás
Z engővárkonyi kirándulás Kihasználva a kellemes időt elsétáltunk Zengővárkonyba. Meglátogattuk Rockenbauer Pál sírját a Gesztenyésben, majd a település fő utcáján végig sétáltunk. Némi pihenő után a falu játszóterét vettük birtokba. Jól eső fáradtsággal tértünk vissza.
„Fenntarthatóság- környezettudatosság” témahét
Április 23- 27. között az országosan meghirdetett „Fenntarthatóság- környezettudatosság” témahét keretében a tagozat tanulói videókat tekinthettek meg. Megismerkedtek bolygónkkal, Földünk problémáival, a hulladék újrahasznosításának módjaival. Társasjátékok és játékos vetélkedő kapcsán a szelektív hulladékgyűjtés ill. a környezettudatos magatartás módjaival ismerkedtek.
Húsvéti hangolódás
Április 7- én a húsvétra hangolódás jegyében telt a délelőtt. Intézményünkbe látogatott a Palánta Misszió bábcsoportja . Több éves hagyomány már, hogy karácsonykor illetve húsvét előtt világi és vallásos jellegű bábműsorral lepik meg diákjainkat. A „ Kisnyúl és a húsvéti menedék” című történetet interaktív, gyerekeinkkel közös vidám éneklés követte. A tanulók nagyon élvezték a bábcsoport műsorát, köszönjük!
„Én is. Te is? Fotókiállítás
2017.04.13 –án a Művelődési Ház kiállítótermében nyitotta meg Király Istvánné, a Pécsi Tankerület referense, a kolléganőnk,- Fischer Dóra ötlete alapján megvalósult fotókiállítást.
„Kreatív gézengúzok” rajzszakkör
A „Kreatív gézengúzok” rajzszakkör tagjai termékenyen alkottak, több pályázaton indultak. Április hónap legjelentősebb sikerei: a „ Magyarhoni Földtani Társulat” felhívására az év ásványáról- a gránátról készített rajzainkat a Minisztérium közintézmények díszítésére használja fel.
Kollégiumi élet
A lány- és fiú kollégium idei gazdag programjának fő ötletgazdái Borsós Barbara és Ecker Katalin pedagógusok, akik visszaemlékeztek az elmúlt hónapok eseményeire.
Asztalitenisz emlékverseny
Hatodikán Siklóson került megrendezésre a „II. Hargitai Tibor asztalitenisz” emlékverseny.
XXXIII. Koncz Dezső Országos Tanulmányi Verseny
Április 6 -án került megrendezésre a XXXIII. Koncz Dezső Országos Tanulmányi Verseny Regionális fordulója a Pécsi Éltes Mátyás EGYMI-ben.
XLII. Országos Komplex Tanulmányi Verseny
2017.04.04- én iskolánk négy tanulója – Orsós Szabina, Bánfai Ákos, Kovács Zsolt, Szován Szabolcs - részt vettek a tanulásban akadályozott tanulók számára rendezett XLII. Országos Komplex Tanulmányi Verseny megyei válogatóján.
„Tavaszi daléneklési verseny”
Március 30-án rendezte iskolánk a már hagyománynak számító „Tavaszi daléneklési versenyt” .
Kerek Világ Alapítvány látogatása
Március 23 -án a „Kerek Világ Alapítvány ” meghívására iskolánk 20 sérült tanulója, a 7.-8.-9.-10.-11.-12.-csoport diákjai vettek részt Pécsbányán a „tavaszköszöntő kiszebáb- égetés” rituáléján.
Március 15.
Március 15. A városi megemlékezésen és koszorúzáson Tahiné Molnár Judit tagintézmény- vezető és Várkonyi Mónika képviselték iskolánkat.  Az iskola tanulói közül 19 tanuló lelkesen, az ünnep hangulatához méltó komolysággal készült erre az ünnepre.
„Kapkodd a lábad!” ügyességi sportverseny
Március 2 -án Pécsett rendezték meg a „Kapkodd a lábad!” ügyességi sportversenyt, ahol mi is képviseltük iskolánkat.
Kerek Világ Alapítvány tanulóinak látogatása
Február végén a „Kerek Világ Alapítvány” tanulói látogattak el intézményünkbe Szalóki Gabriella gyógypedagógus vezetésével.
"Kreatív Gézengúzok" rajzszakkör
Továbbra is töretlen szorgalommal és lelkesedéssel alkottak a rajzszakkörösök. Decemberben a „Mosolykommandó Alapítvány” rajzpályázatán vettünk részt.
Farsangi mulatság
Február 23-án tartottuk intézményünk farsangi mulatságát. A tanulók színes jelmezekkel, vidám jelenetekkel és színvonalas tánc koreográfiákkal búcsúztatták a telet.
Pécsváradi Gondozói Központ látogatása
Február 22-én móka és vidámság költözött a Pécsváradi Gondozói Központ falai közé.
Magyar Kultúra Napja
A Himnusz megírására emlékezve, a „Magyar Kultúra Napja” alkalmából rendeztünk január 25-én szavalóversenyt intézményünkben.
ÉFOÉSZ „karácsony- váró” ünnepség
December közepén a színjátszó szakkör tanulói részt vettek az ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesületének hagyományos „karácsony- váró” ünnepségén az Éltes Mátyás Iskolaközpontban.
EGYMI Karácsony
December 20-án és 21-én színvonalas karácsonyi műsorral, „Betlehemes játékkal” kedveskedtek iskolatársaiknak kollégiumunk diákjai.
Mikulás- kupa
Mikulás- kupát szervezett az intézményi DÖK az idei tanévben is. Pónya Judit testnevelő tanár irányítása mellett az izgalmas sportversenyen a diákok örömmel, nagy lelkesedéssel vettek részt.
Mikulás
December 6-án a mi iskolánkba is ellátogatott a Mikulás! Meglepetés volt igazán, hiszen a tanulásban akadályozott „3-5. osztályos Mikulás és Krampusz- barátai” köszöntötték általános iskolai és készségfejlesztős társaikat, akik műsorral kedveskedtek a „fáradt látogatóknak”.
Erőemelő verseny
  November 22-én a „Komlói főintézmény” meghívására hat tanulónk képviselte a tagintézményünket a „házi erőemelő verseny” II. fordulójában. Diákjaink kiemelkedő teljesítményt nyújtottak: .Felkészítőjük: Pónya Judit testnevelő tanár.
Intézményünk 50. évfordulója
2016. november 14.- 18. között intézményünk 50. évfordulóját ünnepeltük. Az iskola 1966-ban kezdte működését; középsúlyos értelmi fogyatékos leánygyermekek bentlakásos intézeteként létesült.
EGYMI KI-MIT-TUD országos döntő
November 11- én az EGYMI KI-MIT-TUD országos döntőjében a színjátszó szakkör tanulói a „népszerű és nagy létszámú versenyzővel részt vevő” tánc kategóriában 30 nevező közül 4. helyezést ért el.
Asztalitenisz bajnokság
November 10-én „asztalitenisz bajnokságon” vett részt Pécsett három tanulónk. Felkészítő pedagógus: Pónya Judit testnevelő.  
Kreatív Gézengúzok rajzszakkör
Idén ősszel is folytatta „termékeny” munkáját a „Kreatív Gézengúzok” rajzszakkör lelkes alkotói csapata.Tizenöt helyi, megyei, országos és nemzetközi pályázaton vettünk részt. A kiskőrösi helyezéseken kívül több eredménnyel is büszkélkedhetünk.
Október 23 -i ünnepség
Október 21-én az iskolai ünnepi műsort a tanulásban akadályozottak tagozatának tanulói adták. Az ünnephez méltó, kiválóan előkészített, színvonalas megemlékezés részesei lehettünk a felkészítő pedagógus lelkiismeretes munkájának, Pichler Tamásnénak köszönhetően. Az emléknapon - október 23-án-, Tahiné Molnár Judit és Várkonyi Mónika koszorúztak a városi ünnepségen.  
„Tök jó tök- buli!”
Október 20-án „Tök jó tök- buli!” címmel rendezett vidám délutánon, közös kézműves foglalkozáson láttuk vendégül a Kodolányi János Általános Iskola több tanulóját és pedagógusát. A DÖK - Békés Annamária gyógypedagógus mentorálásával - színes programot nyújtott a megjelenteknek.
”Kapkodd a lábad” sportverseny
Október 13-án Szentlőrincen Megyei Sportnapon vettek részt intézményünk tanulói. A ”Kapkodd a lábad” sportversenyen a pécsváradi diákok helyezést értek el. Felkészítő pedagógus: Pónya Judit testnevelő tanár.
Állatok Világnapja
Október 12-én az „Állatok Világnapja” alkalmából az iskolánk értelmileg akadályozottak tagozatán tanuló valamennyi diák ellátogatott a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület által működtetett Pécs– Somogy- i Természet- és Állatvédelmi Oktatóközpontba.
Október 6.
Október 6-án a „tanulásban akadályozottak tagozatának tanulói” koszorúztak a Kossuth szobornál.
Megyei Atlétikai Verseny
Eredményesen szerepeltek tanulóink a Megyei Atlétikai Versenyen. Hét tanulónk vett részt a megmérettetésen. Felkészítő pedagógus: Pónya Judit testnevelő tanár.
Színjátszó szakkör - Idősek Világnapja
Október 4-én az „Idősek Világnapja alkalmával a „Színjátszó szakkör” tanulói és Miskovity Sándor György 11. csoportos tanuló ismét meghitt, zenés műsorral kedveskedtek az otthon lakóinak. A műsor után az intézmény dolgozói megvendégelték tanulóinkat és egy kellemes délelőttöt tölthettünk el a „szépkorúak” társaságában. Felkészítő pedagógusok: Mesterné M. Andrea és Bayer Zoltánné.
EGYMI KI-MIT-TUD
Kaposváron rendezték meg október 3-án az EGYMI KI-MIT-TUD területi döntőjét. Somogy, Tolna és Baranya megye tanulásban és értelmileg akadályozott tanulói szerepeltek.
„Kreatív gézengúzok” rajzszakkör
Rajzversenyen indultunk: „sporttal” kapcsolatos élményeit örökítette meg a „Kreatív gézengúzok” 16 lelkes diákja. Négy pályázónk alkotását az országos kiállítás helyszínére, Kiskőrösre továbbították.
Őszi kirándulás
Szeptember 22 - én iskolánk tanulói őszi kiránduláson vettek részt különböző helyszíneken.
ÉFOÉSZ Szövetség - „Sérült Gyermekek Napja”
Az ÉFOÉSZ Szövetség és a Fővárosi Állat- és Növénykert egyfajta őszindító programként minden évben megrendezi a „Sérült Gyermekek Napját”, amelyre idén 09.19-én került sor.